سیستم های مانیتورینگ محیطی

شرکت NESA یکی از برندهای مطرح تولید کننده تجهیزات اندازه گیری هواشناسی در اروپا می باشد که سابقه طولانی در تولید تجهیزات هواشناسی دارد. شرکت پرتونگار در پروژه های متعددی از محصولات این شرکت استفاده نموده که در تمامی موارد، رضایت مشتریان در سطح مطلوبی جلب گردیده است. تجربیات و سوابق متعدد شرکت پرتونگار در اجرای پروژه های مانیتورینگ و اندازه گیری، کیفیت محصولات شرکت NESA و همکاری مداوم و طولانی هر دو مجموعه در پروژه های بین المللی، ضامن موفقیت و توسعه در آینده می‌باشد.

دانلود مشخصات فنی لینک صفحه تصویر نوع 


دانلود مشخصات فنی
 


لینک صفحه
مانیتورینگ هواشناسی بر اساس استاندارد سازمان هواشناسی
ایستگاه هواشناسی پایه با دکل 2 تا 5 متری

ST-BASE
Weather station from 2m to 5m

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ هواشناسی بر اساس استاندارد سازمان هواشناسی
ایستگاه هواشناسی استاندارد با دکل 10 متری

ST-WMO
Weather station 10m

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
هشدار انجماد گیاه

Chione
Control unit for plant freezing alert

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
ایستگاه هواشناسی کشاورزی با فناوری اینترنت اشیا

Quido
Compact Agrometeorological Station with IoT technology

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ دفن زباله

STM36
Landfill monitoring

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ فوتو ولتائیک یا سلول خورشیدی

ST-9060
Photovoltaic monitoring

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار ریزش سنگ

SPIDER ROCKS
alert system for rockfall barriers

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار لغزش زمین

Spider Sentinel
Warning system for active landslides

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار باران شدید و سیل

Spider Rains
Hydrological early warning system for heavy rains and water levels monitoring

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم مانیتورینگ فرونشست ها و ترک ها

SPIDER SLIDE
Monitoring system for subsidences and cracks

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار حصارها، حائل ها، راه بندها و سرریزها

Spider Strain
Warning system for barriers and weirs

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار جریان آوار

SPIDER DEBRIS FLOW
Warning system for Debris Flows

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم هشدار باد شدید

SPIDER WIND WARNING
High wind warning system

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم مانیتورینگ ساحل رودخانه

SPIDER BANK
intelligent control of river bank deformation

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ باد، بادسنجی، پتانسیل سنجی باد
Wind monitoring according to IEC61400-12

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ مخاطرات آب، سیل

ST-IDRO
Hydrological risk monitoring system

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
  مانیتورینگ کیفیت آب رودخانه، دریاچه، مسیل ها، آب های زیر زمینی و دریا و اقیانوس

ST-H2O
Water monitoring system, Groundwater monitoring, Monitoring of sea and ocean waters

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
 سیستم های شناور برای مانیتورینگ کیفیت آب

S-BOA
Floating system for water quality monitoring

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ موزه
Monitoring for museums and archaeology


دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
سیستم مانیتورینگ هوای جاده

ST-STRADE
Road-weather monitoring system

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ کیفیت هوا، آلودگی هوا (ثابت)

ST-ARIA

Stationary air monitoring systems

دانلود مشخصات فنی

لینک صفحه
مانیتورینگ کیفیت هوا، آلودگی هوا (متحرک)

ST-ARIA (mobile units)
Air monitoring systems for mobile vehicles