همکاری با پرتونگاربه منظور استخدام، رزومه کاری خود را به آدرس info@partonegar.ir ایمیل نمایید.