آخرین اخبار:

1400/02/11
طراحی و تولید سنسور کدورت سنج آب
سنسور WTB100 به منظور اندازه گیری میزان کدورت آب طراحی شده است. خروجی این سنسور بنا به درخواست در انواع گوناگون ارائه می گردد.


1399/10/21
حضور شرکت دانش بنیان پرتونگار در رسانه ها برای ساخت ایستگاه هواشناسی کاملا ایرانی با قیمت یک ششم نمونه خارجی

1399/2/02
طراحی و تولید سنسور سنجش شدت نور
سنسور LM100 به منظور اندازه گیری شدت نور در واحد سطح طراحی شده است. این سنسور قادر است اندازه تراکم یا شدت نور در واحد سطح( illuminance ) را بر حسب واحد آن یعنی Lux ارائه نماید.


1398/12/10
طراحی و تولید سامانه هشدار طوفان
کاربردها:
سیستم ایمنی جرثقیل
سیستم ایمنی توربین های بادی
سیستم ایمنی تله کابین
سیستم ایمنی شهربازی1397/6/01
طراحی و تولید سنسور تشعشع خورشید
این سنسور به منظور اندازه گیری آهنگ شارش انرژی خورشید به سطح زمین طراحی شده است. این سنسور قادر است تشعشع کلی خورشید را برحسب وات بر متر مربع اندازه گیری کند و محافظ آن از بازتابش تشعشع از سطح زمین جلوگیری می کند.

1395/12/01
طراحی و تولید سنسور تشخیص آب گرفتگی
این سنسور به منظور تشخیص آب گرفتگی روی سطح زمین می باشد. عمده مصرف این سنسور در تونل ها می باشد که در زمان بارش های شدید امکان آب گرفتگی رخ می دهد.

1395/10/01
ارسال داده هواشناسی به بازار برق کشور
با توجه به نیاز مبرم ارسال داده هواشناسی به دفتر بازار برق شرکت مدیریت منابع برق، شرکت پرتونگار اقدام به کشف و درج پروتکل و فرمت مورد نیاز دفتر بازار برق نموده و به نرم افزار تخصصی هواشناسی اضافه نمود. هم اکنون و با درخواست نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی این امکان به صورت اتوماتیک فراهم شده است.