آخرین اخبار:
1395/10/01
ارسال داده هواشناسی به بازار برق کشور
با توجه به نیاز مبرم ارسال داده هواشناسی به دفتر بازار برق شرکت مدیریت منابع برق، شرکت پرتونگار اقدام به کشف و درج پروتکل و فرمت مورد نیاز دفتر بازار برق نموده و به نرم افزار تخصصی هواشناسی اضافه نمود. هم اکنون و با درخواست نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی این امکان به صورت اتوماتیک فراهم شده است.

1395/12/01
طراحی و تولید سنسور تشخیص آب گرفتگی
این سنسور به منظور تشخیص آب گرفتگی روی سطح زمین می باشد. عمده مصرف این سنسور در تونل ها می باشد که در زمان بارش های شدید امکان آب گرفتگی رخ می دهد.